Mottaksdrift

Som driftsoperatør for UDI drifter Aurora omsorg ulike mottak for asylsøkere. Vi har avtale om drift av særskilt bo og omsorgsløsning (Særbol) for voksne asylsøkere i Gratangen kommune og akuttinnkvartering for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Senja kommune.

Kontakt oss Om Særbol Om EMA

Om Særbol

Særskilt bo- og omsorgsløsning (Særbol) er et frivillig og tilrettelagt botilbud til voksne asylsøkere med særskilte behov. Beboerne kan ha somatiske og/eller psykiske lidelser, og utfordringer knyttet til atferd. Særbol har en tettere bemanningsgrad enn ordinære mottak og har egne krav til kompetanse. Tilbudet er døgnbemannet, og beboerne har tett oppfølging av personalet. Generell målsetning for innkvarteringstilbudet er stabilisering av psykisk helse og/eller redusere uønsket atferd, med mål om rask gjennomstrømming og tilbakeføring til det ordinære mottakssystemet.

Aurora Omsorg startet opp særbol for asylsøkere med spesielle behov den 25. mai 2021. Avdelingen driftes på Gratangen fjellhotell i Gratangen kommune. Gjennom avtale med UDI tilbyr Aurora omsorg botilbud til inntil 17 beboere.

Aurora omsorg skal gi et helhetlig omsorgstilbud, med fokus på trygghet, respekt og profesjonalitet til asylsøkere med særskilte behov. Aurora omsorg har en dyktig og erfaren personalgruppe som jobber målrettet og systematisk med hver enkelt beboer gjennom bruk av individuelle planer.

Les mer om prosjektet:

Om EMA

EMA står for Enslige Mindreårige Asylsøkere, og er en betegnelse som brukes om barn og unge som kommer til Norge uten foreldre eller andre voksne omsorgspersoner. Disse barna er ofte flyktninger eller asylsøkere som har kommet til Norge på flukt fra krig, konflikt eller andre vanskelige livssituasjoner.

Aurora omsorg startet opp akuttinnkvartering for enslige mindreårige i aldersgruppen 15-18 år i mai 2022, og tilbyr inntil 25 plasser til barn og unge fra ulike nasjonaliteter som kommer alene til Norge. Akuttinnkvartering er et botilbud som opprettes i perioder med høye ankomster av asylsøkere til Norge. Tilbudet driftes etter ordinære krav til drift av mottak for enslige mindreårige. Mottaket er døgnbemannet av personal med erfaring og fagkompetanse.

Kontakt oss om mottaksdrift

Rita Hanssen
Avdelingsleder Gratangstoppen