Våre tjenesteområder

Barnevern

Aurora omsorg drifter barneverninstitusjoner i Bodø, Tromsø og fra 2024 i Oslo. Vi tilbyr plasser i målgruppene omsorg, rus og atferd. Vår grunntanke er å skreddersy tilbudet til den enkelte. Fra 2023 har Aurora omsorg inngått rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om kjøp av plasser på enkelte avdelinger.

Se hva vi kan tilby

Omsorgstjenester

Aurora omsorg tilbyr heldøgns omsorgstjenester til mennesker med ulike psykiske lidelser, utviklingshemming og rusproblemer. Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og tilbyr både akutt- og langtidsopphold i våre boliger. Aurora omsorg kan etablere boliger og skreddersydde tilbud på direkte forespørsel fra kommuner. 

Se hva vi kan tilby

Mottaksdrift

Som driftsoperatør for UDI drifter Aurora omsorg ulike mottak for asylsøkere. Vi har avtale om drift av særskilt bo og omsorgsløsning for voksne asylsøkere i Gratangen kommune og akuttinnkvartering for enslige mindreårige asylsøkere i Senja kommune.

Se hva vi kan tilby

Omsorg og avlastning

Aurora bo- og oppfølgingstjenester tilbyr ulike forebyggende tjenester basert på vårt kvalifiserte fagpersonell. Vi benytter blant annet familieterapeut, erfarne miljøterapeuter med videreutdanning og miljøarbeidere med spisskompetanse på aktivisering.

Se hva vi kan tilby