Barnevern

Vi som jobber i Aurora vil ungdommene det aller beste. Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har fagutdannelse og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi skal ivareta våre beboere og deres rettigheter så lenge de bor hos oss. Vi vil at de skal lære, trives og oppleve trygghet!

Kontakt oss om barnevern

Barnevernsinstitusjoner

Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler.

Les mer

Familiehjem

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene.

Bli familiehjem

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel.

Bli beredskapshjem

Brukermedvirkning

Alle som bor hos oss får nødvendig informasjon om hva som skjer med dem og hvordan vi jobber med deres sak. Vi mener at vi får til et bedre samarbeid med alle hvis vi er åpne og ærlige med hverandre. Ungdommene bestemmer selv om de vil delta på møter med kommunen, staten og andre samarbeidspartnere som kan påvirke deres framtid og livssituasjon, men vi vil alltid oppmuntre dem til å være delaktige i eget liv.

Brukermedvirkning handler om å bidra selv til et trygt og godt opphold på institusjonen mens en bor her. Det betyr å ta aktivt del i egen hverdag ved for eksempel å være med å lage sin egen handlingsplan og å delta i ukentlige husmøter sammen med andre ungdommer for å planlegge hverdagen; middager, aktiviteter og besøk. Alle ungdommer får en egen primærkontakt som har et ekstra ansvar for akkurat dem.

Kvalitet og utvikling

Aurora har en stillingsplan som sikrer faglig god drift, og de ansatte skal ha kompetanse og faglig kunnskap i forhold til bedriftens målgruppe og målsetting (jfr. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll). Alle barn er unike og vil ha ulike behov i forhold til utvikling, alder og plasseringsgrunnlag.

Omsorg- og behandlingstilbud

Vi tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori, utviklings- og tilknytningsteori, mentaliseringsteori og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

Heldøgnstilbud institusjon

I Aurora jobber vi i medleverturnus. Det betyr at vi bor og sover sammen med ungdommene i tre og fire dager sammenhengende, før et nytt team kommer og gjør det samme. Som oftest er det tre team du vil bli kjent med.

Vi har fokus på hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdommer skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse; i den forbindelse har vi et bredt utvalg innen aktiviteter. Vi skal ivareta alle som bor hos oss og deres rettigheter!

Vi tilbyr plasser etter BVL §§ 4-24, 4-25, og 4-26. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg selv og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av et institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan komme til oss?

Det å skulle flytte på institusjon kan føles skummelt, og trigge ulike forventninger og bilder av hvordan det vil være. Avdelingene våre er helt vanlige bolighus, og alle våre beboere for et eget rom de får være med å sette sitt eget preg på i innflytningsprosessen. Det er viktig for oss at ungdommene føler seg hjemme og trives i både huset og på rommet sitt. I de fleste avdelingene bor flere ungdommer sammen. Alle ungdommene har egne mål for oppholdet hos oss, men vi spiser middag sammen hver dag og gjør ofte noen felles aktiviteter, som kino eller bowling i helgene. Er du heldig møter du kanskje en ny venn for livet.

Hvordan er hverdagen?

Vi har noen enkle husregler på avdelingen som er forutsigbare og trygge for alle. I husreglene er det beskrevet felles måltider, ukepenger, leggetid mm. Om en skal bo på institusjon, familiehjem/fosterhjem eller hybel har vi fokus på at vi har hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdommer skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. Det forventes at de skal ha et skoletilbud eller et annet dagtilbud.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper deg med det som oppleves som vanskelig for deg, samme hva det måtte være. Er det skoleveien som er skummel så følger vi deg, og er det lekser som er vanskelige, så hjelper vi deg med skolearbeidet. Vil du jobbe, men er uten arbeidserfaring, så hjelper vi deg med å skrive søknad og finne jobber du kan søke. Veien blir til mens du går, men vi skal gå sammen med deg! Det viktigste for oss er at du opplever mestring.

Barnevernsinstitusjoner

Vi er voksne, ansvarlige mennesker som har god utdanning og lang erfaring med barn og ungdom som bor på institusjon, familiehjem og hybler. Vi som jobber på avdelingene vil ditt aller beste. I Aurora jobber vi i noe som heter medleverturnus. Det betyr at de bor og sover sammen med deg i 3 og 4 dager sammenhengende, før et nytt team kommer og gjør det samme. Som oftest er det 3 team du vil bli kjent med. Vi skal ivareta deg og dine rettigheter så lenge du bor hos oss.

Vi har fokus på hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdom skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. I den forbindelse har vi et bredt utvalg innen hest, musikk, motor cross m.m. (Tilbudet kan variere noe fra plass til plass)

Vi vil at du skal lære, trives og oppleve trygghet.

Brukermedvirkning

Vi vil at du som bor hos oss, skal få nødvendig informasjon om hva som skjer med deg og hvordan vi jobber med din sak. Vi mener at vi får til et bedre samarbeid med alle hvis vi er åpne og ærlige mot hverandre. Du kan bestemme selv om du vil delta på møter med kommunen, staten og andre samarbeidspartnere som kan påvirke din framtid og livssituasjon.

Du kan bestemme selv i personlige spørsmål, og du har rett til å få hjelp med å ta vare på penger og egne eiendeler. Bor du i institusjon vil vi at du skal delta på husmøter sammen med de voksne og andre ungdommer slik at vi i fellesskap kan planlegge innkjøp av mat og utstyr som vi trenger på institusjonen, og for at du skal kunne planlegge ukedagene dine, eller spennende aktiviteter og besøk i helgene. Brukermedvirkning handler om å bidra selv til et trygt og godt opphold på institusjonen mens du bor her.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan komme til oss?

Det å skulle flytte på institusjon kan føles skummelt. Hvis du skal flytte til oss lurer du sikkert på hvordan det er det å bo her? Da kan vi fortelle deg at avdelingene våre er helt vanlige bolighus. Vi gjør klart et rom til deg som du kan sette ditt eget preg på når du flytter inn. Det er viktig for oss at du føler deg hjemme og trives i både huset og på rommet ditt. De fleste avdelingene er lagt opp sånn at flere ungdom bor sammen. Alle ungdommen har egne mål for oppholdet hos oss, men vi spiser middag sammen hver dag og gjør ofte noen felles aktiviteter, som kino eller bowling i helgene. Er du heldig møter du kanskje en ny venn for livet.

Hvordan er hverdagen?

Vi har noen enkle husregler på avdelingen som er forutsigbare og trygge for alle. I husreglene er det beskrevet felles måltider, ukepenger, leggetid mm. Om du skal bo på institusjoner, familiehjem/fosterhjem eller hybler har vi fokus på at vi har hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre barn og ungdom skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse. Eksempler på dette kan være fotball, hest, musikk, motorcross mm. (Mulighetene kan variere noe fra plass til plass.) Det forventes at dere skal ha et skoletilbud eller annet dagtilbud.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi mener at dette er viktig for mestring og utvikling, så vi hjelper deg med det som oppleves som vanskelig for deg. Er det skoleveien som er skummel så følger vi deg, og er det lekser som er vanskelig så hjelper vi deg med skolearbeidet. Vil du jobbe, men er uten arbeidserfaring så hjelper vi deg med å skrive søknad og finne jobber du kan søke. Veien blir til mens du går, men vi skal gå sammen med deg.

Heldøgnstilbud i institusjon

Vi har avdelinger innen atferd, omsorg og akutt, samt omsorgssenter for EMA. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av et institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon.

Kontakt oss

Bli familiehjem

Familiehjem som mestrer oppgaven er det som sikrer fosterbarn en best mulig vekst og utvikling. Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse hos oss.

Som familiehjem har du verdens viktigste jobb! Men denne jobben gjør du ikke alene – i Aurora er våre familiehjem vår viktigste ressurs. Vi tilbyr beredskap 24 timer i døgnet gjennom hele året. I tillegg får alle våre hjem en egen fagkonsulent. Det gir en trygghet i oppdraget som familiehjem.

Aurora er en landsdekkende tilbyder av familiehjem og beredskapshjem.

Hjemme hos en Aberia-familie

Aurora er et datterselskap av Aberia.

Som familiehjem i Aurora får du
 • 24 timers beredskap, 365 dager i året
 • Hver familie får en fast fagkonsulent som gir veiledning og faglig bistand
 • Gruppeveiledning
 • Aberia ung arrangerer 2 fagsamlinger i året for sine familier
 • Pensjonsordning
 • Reiseforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
Slik er prosessen

Hvordan bli familiehjem i Aurora?

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen med å bli et familiehjem, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse. Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Opplæring

Aurora tilbyr et eget opplæringsprogram er et 30 timers grunnkurs som alle Aurora familier må gjennomføre. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Klarstillingsprosess

Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med besøkende er å bli kjent med familien slik at vi kan gi hvert fosterbarn den rette familien. Vi innhenter også uttømmende politiattest og legeerklæring før familien klarstilles til bruk som familiehjem i Aurora.

Krav til å bli familiehjem
 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon
Kurs og opplæring

Våre familier er virksomhetens viktigste ressurs, derfor skal våre familier oppleve fellesskap og ivaretagelse hos oss.

Aurora tilbyr et eget opplæringsprogram er et grunnkurs som alle Aurora familier må gjennomføre. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Kontakt oss

Bli beredskapshjem

Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvarsvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.

Hva er et beredskapshjem?

Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem frem til barnvernet finner en mer varig løsning. Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å oppleve trygghet.

Krav til å bli beredskapshjem
 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
 • Stabil livssituasjon
Hva innebærer jobben?

Å være beredskapshjem kan være utfordrende i perioder, men det er også en meningsfull jobb, som gir deg muligheten til å bidra positivt inn i livet til et barn eller en ungdom i en akutt livskrise.

Som beredskapshjem i Aurora vil du og familien din få god opplæring i hva det innebærer å være beredskapshjem og hvordan man jobber med barn som befinner seg i en akutt livskrise. Du vil også få opplæring og tett oppfølging fra våre konsulenter.

Kontakt oss

Kontakt oss om Barnevern

Send e-post til post@auroraomsorg.no eller ring oss på (+47) 904 71 614.

Du kan også bruke kontaktskjemaet under.

Henvendelsen gjelder(Påkrevd)
Hidden
Ønsker du nyhetsbrev?
Hold deg oppdatert på nyheter og saker fra Aberia.
Ved å trykke på Send godtar du du at vi lagrer dine opplysninger. Vi må gjøre dette for å kunne svare på din henvendelse. Dine opplysninger blir benyttet i henhold til vår personvernerklæring.