Barnevern

Aurora omsorg drifter barneverninstitusjoner i Bodø, Tromsø og fra 2024 i Oslo. Vi tilbyr plasser i målgruppene omsorg, rus og atferd. Vår grunntanke er å skreddersy tilbudet til den enkelte. Fra 2023 har Aurora omsorg inngått rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om kjøp av plasser på enkelte avdelinger.

Kontakt oss Les mer

Brukermedvirkning

Alle som bor hos oss får nødvendig informasjon om hva som skjer med dem og hvordan vi jobber med deres sak. Vi mener at vi får til et bedre samarbeid med alle hvis vi er åpne og ærlige med hverandre. Ungdommene involveres på møter med kommunen, staten og andre samarbeidspartnere som kan påvirke deres framtid og livssituasjon, og oppmuntrer og legger til rette for at de er delaktige i eget liv.

Brukermedvirkning handler om å bidra selv til et trygt og godt opphold på institusjonen mens en bor her. Den viktigste kartleggingen av beboernes opplevde tilfredshet av ivaretakelse er gjennom den daglige kontakten og relasjonen mellom ungdommene og de voksne. Vi følger i tillegg Standardisert forløp, som gir ungdommen flere muligheter til å medvirke under hele institusjonsforløpet. Dette vil blant annet involvere informasjon om oppholdet, innspill vedrørende eget endrings- og utviklingsarbeid. Informasjon om rettigheter, bli hørt og uttale seg før begrensninger i rettigheter og bruk av tvang.

Omsorg- og behandlingstilbud

Vi tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi tilrettelegger og differensierer et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ungdom ut i fra den enkeltes behov og plasseringsvedtak. Selskapet arbeider etter metoder og tilnærmingsmodeller tatt fra systemteori, utviklings- og tilknytningsteori, mentaliseringsteori og sosial læringsteori som igjen munner ut i praktisk miljøterapi.

Vi tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.

I Aurora omsorg sitt heldøgnstilbud på institusjon tilbyr vi medlever turnus der personalet bor sammen med ungdommene i tre og fire dager sammenhengende før et nytt team kommer på.

Vi har fokus på hyggelige og trivelige omgivelser. Vi ønsker at våre ungdommer skal få skreddersydde fritidstilbud som gir en positiv opplevelse; i den forbindelse har vi et bredt utvalg innen aktiviteter. Vi skal ivareta alle som bor hos oss og deres rettigheter!

Vi tilbyr plasser etter BVL §§ 5-1, 6-1 og 6-2. Utgangspunktet er ungdommer som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme, som har det vanskelig med seg selv og sine omgivelser, og som i kortere eller lengre tid er i behov av et institusjonsopphold for å få til en endring i sin livssituasjon

Kontakt oss om barnevern

Foto av Svein Otto

Svein Otto Hansen
Leder barnevernsdrift

Avdelinger

Bodø Tromsø Oslo